Integritetspolicy


Policy avseende integritet och marknadsföring

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Studentresor i Sverige AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1. Allmänt

1.1 Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Studentresor i Sverige AB (Org nr 559270-7581, Högbovägen 45, 811 32 SANDVIKEN, Sverige, e-postadress: [email protected], telefon 08-50126206) (”Fun Cruises” eller även ”vi”) i egenskap av personuppgiftsansvarig samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.2 Integritetspolicyn tillämpas på hanteringen av dina personuppgifter när Fun Cruises tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till bokningar och resor.

1.3 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. När samlar vi in personuppgifter?

2.1 Fun Cruises samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en bokning eller köp på Fun Cruises hemsida eller genom att kontakta Fun Cruises på annat sätt. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Fun Cruises och för att Fun Cruises ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

2.2 Som kund kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”. Dina adressuppgifter uppdateras även via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

3. Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

3.1 För dig som är kund till Fun Cruises

De personuppgifter Fun Cruises samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför bokningar och köp är i huvudsak:

 • Identifieringsuppgifter, såsom namn, födelseår och kön
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress
 • Nationalitetsuppgifter, såsom hemland och nationalitet
 • Kundnummer
 • Reseuppgifter och handlingar i anknytning till dem, såsom uppgifter om bokningar och resor
 • IP-adress och annan information om din användning av Fun Cruises hemsida. På lagringen av cookies och den information som samlas in via dem tillämpas Fun Cruises cookiepolicy.
 • Övriga uppgifter som du själv kan lämna i anslutning till bokningen, så som registreringsnumret för din bil och information om funktionsnedsättning.

 

4. För vilka ändamål behandlar vi uppgifter om dig?

4.1 För dig som är kund till Fun Cruises

Fun Cruises behandlar huvudsakligen uppgifter som rör dig i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot kunder, som till exempel resebokning, tillverkning, leverans och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS avseende Fun Cruises och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Skicka viktig information i anslutning till resor, så som information om trafikavvikelser eller förseningar, per post, e-post eller SMS/MMS
 • Skicka nyhetsbrev
 • Uppfylla säkerhetskrav och andra författningsreglerade krav
 • Tillhandahålla specialerbjudanden
 • Möjliggöra kommunikation med medlemmarna via post, e-post, SMS/MMS
 • Möjliggöra riktad marknadsföring via post, e-post, SMS/MMS eller vår app. Riktad marknadsföring skickas dock endast till personer som är 16 år eller äldre.

Vi behandlar även vissa uppgifter som rör dig för att kunna tillhandahålla sådana förmåner och erbjudanden som intresserar dig med anknytning till Fun Cruises och dess samarbetspartners produkter och tjänster. Vid bedömningen använder vi följande uppgifter:

 • Ålder, kön, geografiskt läge
 • Kundernas bokningar av resor och tjänster samt uppgifter med anknytning till bokningar
 • Uppgifter om hur våra meddelanden har tagits emot, till exempel om personen läser våra e-postmeddelanden, har han eller hon eventuellt klickat på en länk i meddelandet eller har han eller hon utnyttjat erbjudanden som har skickats via sms
 • Förbud i anknytning till marknadsföring och annan kommunikation
 • Uppgifter som samlas in via cookies

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till bokningar och köp.

5. Grunderna för behandlingen av personuppgifter

5.1 Fun Cruises baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar samt köp. Dessutom skickar vi baserat på detta vid behov viktig information inför resan, till exempel om reseprocedurer, trafikavvikelser och förseningar.

5.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad berättigat intresse som uppkommer för oss, när det förekommer en betydande och vederbörlig relation mellan dig och Fun Cruises, baserat på ditt kundförhållande. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på ort. Fun Cruises behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

5.4 I vissa fall kan Fun Cruises ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel upprättandet och upprätthållandet av en passagerarförteckning.

6. Hur länge bevarar vi uppgifter om dig?

6.1 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Fun Cruises kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Fun Cruises rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättegång.

6.2 Fun Cruises bevarar uppgifter om kunder i högst sju (7) år efter det att du har genomfört din senaste bokning av resa eller från den tidpunkt du senast har genomfört annan bokning eller köp. Efter den ovan nämnda tidsfristen bevarar Fun Cruises endast dina kontaktuppgifter (namn och kontaktuppgifter) för marknadsföring. Du har rätt att förbjuda användandet av dina personuppgifter för marknadsföring i enlighet med punkt 10.

 

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

7.1 Fun Cruises kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Fun Cruises kan även komma att lämna ut dina uppgifter till Fun Cruises samarbetspartners, för exempelvis leverantörer av paketresor, frakttjänster och av betal- och kommunikationstjänster. Fun Cruises kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

7.2 Tredje part som Fun Cruises lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om dig som kund och som behandlar uppgifterna för Fun Cruises räkning får inte lämna ut informationen till någon annan utan ditt godkännande. Informationen får endast användas av mottagaren i syfte att sälja och marknadsföra Fun Cruises och Fun Cruises samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster eller produkter med anknytning till Fun Cruises avtal med dig som kund. När uppgifter lämnas ut till tredje part för dessa parters ändamål (till exempel de som erbjuder transport- och logitjänster i samband med paketresor eller leverans av produkter) tillämpas denna parts integritetspolicy på tredje parts behandling av personuppgifter. Fun Cruises ansvarar inte för behandling av personuppgifter som har utförts av tredje part.

7.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Fun Cruises om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Fun Cruises rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 Fun Cruises kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Fun Cruises samarbetspartners för exempelvis paketresor eller produkter befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Fun Cruises se till att överföringen av personuppgifter till länder utanför EU/EES uppfyller de krav som uppställs i dataskyddslagstiftningen.

8. Förändringar av integritetspolicyn

8.1 Fun Cruises har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn om det sker förändringar i behandlingen av uppgifterna. Fun Cruises kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

9. Skydd av personuppgifter

9.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Fun Cruises har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

10. Dina rättigheter

10.1 Fun Cruises ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Om du anser att tillämplig dataskyddslagstiftning inte har följts vid behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett besvär till behörig dataskyddsmyndighet, det vill säga till datainspektionen.

10.2 Fun Cruises kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande eller ändra dem så, att du inte längre kan identifieras.

10.3 Om du inte vill att Fun Cruises behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du när som helst skriftligen anmäla detta till Fun Cruises. När Fun Cruises har mottagit din anmälan kommer Fun Cruises att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

10.4 Du har rätt att genom inloggning på ”Mina sidor” erhålla ett registerutdrag från Fun Cruises om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att få information om var dina uppgifter har hämtats ifrån, hur automatiskt beslutsfattande (inklusive profilering) genomförs och hur länge dina uppgifter kommer att bevaras. Du har även samtidigt rätt att få information om dina rättigheter som person, vars personuppgifter behandlas.

10.5 Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina uppgifter överlämnade till dig, eller om det är tekniskt möjligt, till en annan serviceleverantör. Denna rättighet gäller uppgifter som du har gett till Fun Cruises och som har behandlats för att avtalet mellan dig och Fun Cruises ska träda i kraft.

10.6 Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, om (1) uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in, (2) du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte (inklusive profilering i direktmarknadsföringssyfte), (3) behandlingen har grundat sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke eller (4) dina uppgifter har behandlats på ett lagstridigt sätt. Observera att vi trots detta kan bevara dina uppgifter om det behövs för att Fun Cruises ska kunna uppfylla sina lagstadgade förpliktelser eller för att upprätta, förhindra eller försvara en rättslig fordran.

11. Kontaktuppgifter

11.1 Tveka inte att kontakta Fun Cruises om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina i punkt 10 nämnda rättigheter. Vår kontaktinformation hittar du under punkten 1 ovan.